Algemene voorwaarden

Art 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huuroffertes en aanbiedingen, evenals op overeenkomsten en op de uitvoering daarvan door de verhuurdienst van De Kringwinkel Antwerpen hierna Verhuurder genoemd, gedaan of aangegaan met derden, hierna Huurder genoemd.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. In andere overeenkomsten kan de huurder hier geen rechten aan ontlenen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of veranderd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Art. 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, evenals de eerste offerte, zijn vrijblijvend.

2.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 weken te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Huurder de offerte, ter aanvaarding ondertekend, aan de Verhuurder terug bezorgt.

2.4 Eventuele onjuistheden/fouten in de offerte dienen 7 dagen na de datum van de ondertekening door de huurder schriftelijk worden meegedeeld. Bij gebreke hiervan is de inhoud van de ondertekende offerte bindend.

2.5 De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de ondertekende offerte. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden terugbezorgd, zal voor iedere dag, dat de Verhuurder de verhuurde goederen niet tot haar beschikking heeft, een schadevergoeding van 25% van het totale verhuurbedrag aangerekend worden aan de Huurder.

Art 3 Wijzigen van overeenkomst

3.1 De Verhuurder behoudt het recht in geval van overmacht een reservatie te wijzigen door het voorstellen van een waardig alternatief voor (een deel van) de bestelling.

Art 4 Levertijden en transport

4.1 De Huurder dient de gehuurde materialen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het vaststellen van gebreken dient de Huurder direct contact op te nemen met de Verhuurder.

4.2 De Huurder staat zelf in voor het transport van de gehuurde goederen, dit transport gebeurt geheel voor rekening en risico van de Huurder. De Huurder is verplicht voldoende laadruimte te voorzien om de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren. De Huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de materialen geladen en gelost zijn bij afhaal of terugbezorging.

4.3. In het geval dat transport uitzonderlijk door de Verhuurder gebeurt, dient de Huurder aanwezig te zijn bij het ophaal om het gehuurde materiaal aan de Verhuurder ter plaatse te overhandigen.

Art 5 Gebruik en beheer van de gehuurde goederen

5.1 De door de huurder gehuurde goederen zijn en blijven exclusief eigendom van de Verhuurder.

5.2 Huurder gebruikt tijdens de huurperiode de gehuurde goederen als een goede huisvader met zorg en overeenkomstig de bestemming. Het is aan de Huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

Art 6 Aansprakelijkheid

6.1 De Huurder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de gehuurde goederen gedurende de hele huurperiode.

6.2 De Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of schade, van welke aard dan ook: directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, gebouwen of percelen van derden met betrekking tot het leveren, het gebruik en de terugneming van de gehuurde materiaal.

6.3 De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden,
ongeacht de oorzaak.

6.4 De Huurder verbindt zich ertoe een aansprakelijkheidsverzekering voor de totale waarde van de gehuurde goederen af te sluiten.

Art 7 Schade en schadevergoeding

7.1 Bij terugbezorging of ophaling worden de gehuurde materialen door de medewerkers van de Verhuurder gecontroleerd op eventuele defecten en beschadigingen (krassen, scheuren, vlekken…). Bij het vaststellen van beschadigingen, verlies of andere gebreken neemt de Verhuurder direct
contact op met de Huurder.

7.2 In geval van schade worden eventuele reparatie en/of reinigingskosten in rekening gebracht, ook onderdelen of toebehoren dienen vergoed te worden tegen vervangingswaarde.

7.3 In geval dat de goederen door schade niet meer bruikbaar blijken te zijn wordt de schadevergoeding in rekening gebracht overeenkomstig met de verkoopwaarde van de materialen. Deze waardebepaling door de Verhuurder is voor de Huurder bindend.

Art 8 Betaling

8.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is, dient de betaling op voorhand te gebeuren via overschrijving of op de dag van het ophalen van de gehuurde artikelen ter plaatse te gebeuren via cash of via Bancontact.

8.2 Bij een orderbedrag kleiner dan 100,00€ exclusief BTW wordt het bedrag van 15,00€ administratiekosten in rekening gebracht.

8.3 Bij elke wijziging aan de offerte wordt het bedrag van 10,00€ administratiekosten in rekening gebracht.

Art 9 Overdracht van huur – onderverhuring

9.1 Het is de Huurder verboden om zijn rechten als Huurder of een gedeelte ervan over te dragen, of onder te verhuren zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Behoudens andersluidende overeenkomst met de Verhuurder, blijft de Huurder in geval van onderverhuring, met de onderhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de huurverplichtingen.

Art 10. Ontbinding of annulering / Beëindiging van overeenkomst

10.1 De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één der partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Indien de Huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de door de Verhuurder gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de Huurder vergoed.
De annuleringskosten bedragen :
– Bij annulering langer dan 4 weken voor de levering: 20% van de totale som van de opdracht
– Bij annulering 2 tot 4 weken voor de levering: 50% van de totale som van de opdracht
– Bij annulering in de laatste 2 weken voor de levering: 100% van de totale som van de opdracht

Aan het einde van de overeenkomst zal de Huurder de ontleende goederen in dezelfde staat als waarin ze ter beschikking gesteld zijn geweest en gereinigd terug aan de Verhuurder bezorgen.

Art.11 Toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.